Menu Close

Planning and analysis with the Heureka system – a forest decision support system

Målet med kursen är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. Kursen består därmed av två huvudmoment – praktiskt användning av Heurekasystemets fyra applikationer RegVis, PlanVis, BeståndsVis och PlanEval och vetenskapliga teorier för skoglig planering och analys.

Heureka är idag det ledande skogliga beslutsstödsystemet i Sverige och används av flera skogsbolag och myndigheter. Genom systemet får policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer som skog, miljö och energi beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekosystemtjänster.

Distance course: Yes

Language: Swedish

Responsible department: Department of Forest Resource Management

Date: 2021-08-30 – 2022-01-16

Apply: Here